Kleine en middelgrote niet commerciële organisaties en overheden (non profit)

Deze organisaties hebben vaak de verantwoordelijkheid maatschappelijke bedrijfsmiddelen op een zo kosteneffectief mogelijk wijze in te zetten. Daarbij spelen vaak meerdere en soms tegenstrijdige belangen. De missie, visie en doelstellingen van deze organisaties zijn daarom ook hier belangrijke handvatten.

Veel niet commerciële organisaties herkennen onvoldoende dat ze voor een belangrijk deel ook een beheerorganisatie zijn en dat het een kerntaak is om de bedrijfsmiddelen in voldoende goede conditie te houden. Toch is de behoefte over het algemeen heel helder. De missie, visie en doelstellingen realiseren tegen de laagst mogelijke kosten en tegen aanvaardbare risico’s op een transparante wijze. Daarnaast is voorspelbaarheid van de kosten op korte en langere termijn zeer gewenst. Een betrouwbare en transparante meerjarenbegroting, gebaseerd op uniforme en objectieve onderbouwingen.

Wij adviseren en ondersteunen niet commerciële organisaties waaronder gemeenten, provincies, brandweerorganisaties en zorginstellingen bij het verder professionaliseren van hun beheerverantwoordelijkheid. Wanneer de organisatie geen eigen maintenance engineer of onderhoudsadviseur in dienst heeft kunnen wij deze rol invullen. Wanneer de organisatie wel een maintenance engineer of onderhoudsadviseur in dienst heeft kunnen wij fungeren als klankbord en kunnen we adviseren en  ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld wanneer er tijdelijk te kort capaciteit is door ziekte of wanneer er een professionaliseringsstap gemaakt wordt die extra capaciteit en/of kennis vergt.

Wanneer het bedrijf al het onderhoud wil uitbesteden kunnen wij adviseren en ondersteuning bieden bij het opstellen van de uitvraag. Wanneer het onderhoud al is uitbesteed dan kunnen wij controleren of de externe partij de gemaakte afspraken op correcte wijze nakomt.

Wanneer dit soort organisaties nog geen onderhoud basisstructuur hebben dan is het aan te bevelen dit te gaan organiseren omdat hierdoor waarschijnlijk aanzienlijke rendementsverbeteringen mogelijk zijn zonder onaanvaardbare risico’s en tegen lagere kosten. Kosten besparingen kunnen in dit soort organisaties oplopen van tienduizenden tot wel enkele tonnen euro’s per jaar. Deze besparingen kunnen onder andere worden gerealiseerd door het op een verantwoorde wijze toepassen van levensduurverlenging. Het periodiek meten van de conditie van de bedrijfsmiddelen is hierbij van belang.

Wij zijn gespecialiseerd in conditiemeting op basis van de NEN 2767. Wij kunnen u adviseren over het toepassen en ondersteunen bij het inrichten, maar kunnen ook inspecties voor u uitvoeren. Door onze onafhankelijkheid ten aanzien van de te inspecteren bedrijfsmiddelen kunnen wij daadwerkelijk objectieve inspecties uitvoeren omdat wij geen belangen hebben in mogelijke vervolgacties. Wij voeren inspecties uit op civiel/bouwkundig, elektrotechnisch als werktuigbouwkundig vakgebied. Ook kunnen wij voor u controleren of uitgevoerde inspecties op correcte wijze zijn uitgevoerd.